Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och Yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och hela skolans ansvar.

Val av framtida utbildning/yrke är en process som pågår under en lång tid. Vår vision på Adolf Fredriks musikklasser är att alla elever kontinuerligt, medvetet och systematiskt ska få ta del av studie- och yrkesvägledande aktiviter från årskurs fyra till nio för att kunna göra väl underbyggda val. Eleverna ska utveckla förmågan att väga samman personliga faktorer (självkännedom) med valalternativen. De ska utveckla färdigheter i att genomföra beslut.

Studie- och yrkesvägledning kan definieras i vid och snäv bemärkelse.

Den vida bemärkelsen av begreppet inkluderar hela den verksamhet som syftar till att förbereda eleverna för studie och yrkesval och ett kommande arbetsliv. Den vida vägledningen inkluderar således undervisning, kontakter med arbetslivet och närsamhället (ex. prao, studiebesök, yrkeportträtt), informationstillfällen, omvärldskunskap och arbetslivsanknytning utifrån respektive ämne. Elevernas utvecklingssamtal och dialog med lärare, besök på gymnasiemässor med mera.

Den snäva bemärkelsen består av den personliga vägledning som ges i form av samtal individuellt eller i grupp av studie- och yrkesvägledare.

Praktisk arbetslivsorientering – PRAO

Som flera säkert har uppmärksammat i olika media har praons vara eller icke vara diskuterats. Ytterligare ett antal kommuner och skolor har beslutat sig för att upphöra med prao. Det är framförallt två aspekter ligger till grund för denna diskussion. Det är säkerheten för eleverna ute på arbetsplatserna. Det är skolans ansvar att ”säkerställa” att det är en trygg och säker arbetsplats. Vidare handlar det om att praon är undervisningstid dvs att det ska finnas en tydlig koppling till samtliga ämnena i skolan, praon ska vara integrerad i undervisningen innan, under tiden och/eller efter. Vi anser att det är en integrerad del i undervisningen hos oss. Kopplingarna kan se olika ut från år till år beroende av lärare och ämnesplanering fast ATT det görs anser vi oss kunna leva upp till. Gällande elevens säkerhet krävs det samarbete mellan alla inblandade. Vi har framtagna rutiner kring hur arbetet med att säkerställa arbetsmiljön ska gå till, vilket innefattar en skriftlig överenskommelse kring arbetets utformning mellan skola och arbetsplats. Under pågående PRAO har skolan sedan kontakt med samtliga elever.  

Adolf Fredriks musikklasser har beslutat att eleverna har två veckors prao som metod i undervisningen för eleverna i årskurs 8. Läsåret 17/18 är det veckorna 4 & 5.
Vi vet att praon är ett mycket uppskattat inslag av eleverna och vi vill att eleverna ska ges möjlighet att komma utanför skolan och få inblick i arbetslivet. Vi tror det är omöjligt för oss inom skolan kan ersätta de kunskaper, lärdomar och erfarenheter på individ-, verksamhets- och samhällsnivå som eleverna ges möjlighet till ute på en arbetsplats i samspel med vuxna. Praon kan vidga elevernas perspektiv till skolämnen och inlärning. Praon ökar elevernas självkännedom och självinsikt. Allt arbete med att söka upp och förhandla sig till en praoplats bidrar med nyttiga kunskaper och erfarenheter av att ”söka jobb”. Praon kan ge inspiration som grund för elevernas framtida studie- och yrkesval. 

Skolan och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för elevernas säkerhet under Prao-perioden.
Läs gärna "Så får barn och ungdomar arbeta"

Studie- och yrkesvägledningen syftar till att erbjuda den enskilde eleven verktyg och metoder för att kunna:

- Identifiera sina behov, intressen och förutsättningar.
- Söka information och kunskap om utbildningar, yrken och arbetsmarknad.
- Sortera och värdera information.
- Göra ett urval av relevanta åtgärder och strategier.
- Ta ansvar för sin egen process.
- Se möjligheterna till att förverkliga sina idéer och tillgodose sina behov.

Länkar relaterade till Studie- och yrkesvägledning:

www.gyantagningen.se
www.utbildningsinfo.se
www.gymnasieinfo.se
www.skolverket.se
www.gymnasiekvalite.se
www.jobbafriskt.se
www.framtidsvalet.se
www.yrmis.se
www.saco.se
www.arbetsformedlingen.se

Dela: