Till innehåll på sidan

Skolans historia

Adolf Fredriks musikklasser har funnits sedan 1939 och är i och med det Sveriges äldsta musikklasser, då kallade Stockholms folkskolors sångklasser.

Musikklassernas ursprung och Hugo Hammarström

På 1930-talet fanns bland sångpedagoger i Sverige ett påtagligt intresse för att ge musikaliska elever en tidig sångträning. En av de musikpedagoger som som särskilt intresserade sig för kvalificerad sångundervisning var Hugo Hammarström.

På förslag av förste folkskoleinspektör Bror Jonzon – själv körsångare och musikvän – beslutades den 21 juni 1939 att man läsåret 1939-1940 skulle upprätta två sångavdelningar i årskurs 3. Elever skulle intagas i dessa efter särskild prövning och tiden för den utökade musikundervisningen skulle vinnas genom minskning av tiden för hemkunskap och slöjd.

Hugo fick utarbeta läroplanen och förordnades att leda musikundervisningen. Ända fram till sin pensionering 1957 var han ledare för sångklassernas musikundervisning vid Adolf Fredriks skola.

Och ett musikgymnasium...

Musikverksamheten på AF växte i takt med att barnkullarna blev större och efterfrågan ökade. Tidigt väcktes tanken på ett musikgymnasium som den naturliga fortsättningen på musikklasserna. Man lade märke till att många musikklasselever blev befriade från musik när de övergick till gymnasiet, då de ansågs överkvalificerade för den musikundervisning som gavs där!

Efter en rad utredningar och uppvaktningar inrättades så 1959 Musikgymnasiet på Adolf Fredriks skola där det var verksamt fram till 1984, då det flyttade till Kungsholmens gymnasium.

Själva skolbyggnaden

Fram till slutet av 1800-talet låg ett antal väderkvarnar i trakterna kring kvarteret Blosset. Den mest prominenta kallades Stora Tisan eller Rörstrandskvarnen, och var fram till 1887 belägen där Rådmansgatan idag slutar i väster. I kvarteret låg även Stockholms Stads Barnhem, som revs omkring 1907 för att lämna plats åt den nya skolbyggnaden.

Uppförandet av en kvartersstora byggnaden - Adolf Fredriks folkskola – påbörjades 1907. Arkitekt var G A Nilsson, byggherre Adolf Fredriks församling. Ursprungligen avsett för 2 360 elever stod så huset klart år 1910.

Historiska kamper om lokalisering

Redan tidigt i musikklassernas historia hade diskussioner kring organisationens lokalisering börjat. I slutet av 1950-talet föreslogs att skolan skulle delas upp på Norra Latin och Adolf Fredriks skola. En våldsam debatt blossade upp bland musikexperter, föräldrar och politiker, vilket gav eko i pressen. Den stora grupp som var emot splittringen segrade, men splittringsfrågan skulle pågå i ytterligare nästan 30 år.

Mängder av förslag passerade revy under 60- och 70-talen och det hela kulminerade under första hälften av 1980-talet. Förslaget var att hela AF skulle förläggas i Västertorp/ Hägersten. Nya starka protester från musiklärare, elever och föräldrar följde och i pressen kunde man läsa mängder av artiklar. I TV och radio böljade debatten om musikens villkor och skolans krav på att få vara ett centralt och attraktivt alternativ. Kampen gick under parollen "Musiken i centrum - rädda Adolf Fredrik!".

I oktober 1983 var kampen över: AF fick vara kvar!

Renoveringar och evakueringar

Sedan dess har skolan vid två tillfällen varit helt eller delvis evakuerad: under några år på 1990-talet genomfördes mycket omfattande restaureringsarbeten och musikklasserna flyttades delvis till Vasa Real. År 2006, då resultatet av en genomgående arbetsmiljöanalys året innan hade pekat på behov av omfattande renoveringsarbeten, gick flyttlassen till Försvarshögskolans gamla lokaler. Efter två terminer på främmande plats gick flyttlassen igen, i motsatt riktning. Från och med höstterminsstarten 2007 var allt som vanligt igen, om än i mycket finare lokaler!

Källor

Stig Gunnarskog, rektor 1963-1980, från jubileumsboken 1989, stockholmskallan.se, Stockholms Stadsmuseum Byggnadshistorisk inventering 1987, dokument, Tekniska Muséet, Wikipedia och kvällsvaktis.

Dela:
Kategorier: